Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Απαράδεκτη ΠΝΠ για τα ΕΚΑΒ: Πυροσβέστες, φαντάροι και δημοτικοί υπάλληλοι για την υγεία του λαού!

Με προσωπικό που θα προέρχεται από την  Πυροσβεστική, τις Ενοπλες Δυνάμεις και τους Δήμους και με προϋποθέσεις να διαθέτουν  άδεια..

Με προσωπικό που θα προέρχεται από την  Πυροσβεστική, τις Ενοπλες Δυνάμεις και τους Δήμους και με προϋποθέσεις να διαθέτουν  άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχουν εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών, όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε σήμερα, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι “ενισχύει” τα ΕΚΑΒ, ενώ στην πραγματικότητα εγκαταλείπει την υγεία του λαού και δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για να “σερφάρουν” οι ιδιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη με νόμο της ΝΔ, σε συνέχεια αντίστοιχης τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ από το 2016, ανατίθενται από νοσοκομεία σε ιδιωτικά ασθενοφόρα οι «δευτερογενείς» διακομιδές ασθενών, δηλαδή όσων παίρνουν εξιτήρια ή χρειάζεται να μεταφερθούν από κάποια δομή Υγείας σε άλλη. 

Σύμφωνα με την αδιανόητη ΠΝΠ, στις δομές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, και των ορεινών δήμων στις οποίες δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31η.12.2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας.

Εάν δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό από το στρατό ή την πυροσβεστική, τότε στα μεικτά κλιμάκια θα συμμετέχουν με απόσπαση δημοτικοί υπάλληλοι.
 
Δηλαδή, οι ήδη υποστελεχωμένοι Δήμοι θα διαθέσουν προσωπικό στα ΕΚΑΒ, αρκεί αυτό το προσωπικό να έχει δίπλωμα οδήγησης και βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών! 
 
Πρόκειται για μια αδιανόητη και επικίνδυνη πρόβλεψη που εφαρμόζει την πολιτική «μπαλωμάτων» και της διαμόρφωσης μιας δεξαμενής προσωπικού που θα «τρέχει» για ό,τι προκύπτει, ανάλογα με το πώς ανακυκλώνονται κενά και ελλείψεις. 
Το κυριότερο είναι ότι πρόκειται για μία εξαμβλωματική “λύση” , η οποία υλοποιεί την εγκληματική λογική του “κόστους – οφέλους”, τη λογική που οδηγεί σε “Τέμπη”.   
 

Συγκεκριμένα, η ΠΝΠ, ορίζει:

 

Άρθρο πρώτο

1. Στις δομές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, και των ορεινών δήμων του άρθρου 2β του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντίστοιχα, στις οποίες δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31η.12.2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως άνω δομών. Το εν λόγω προσωπικό διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν αιτήματος των δομών και απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν το απαγορεύουν.

2. Ελλείψει προσωπικού της παρ. 1 ή σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης.

3. Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό των παρ. 1 και 2 απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του Ε.Κ.Α.Β., με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.

4. Η περ. ΚΑ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της εκτέλεσης πρόσθετης υπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού, εφαρμόζεται και για την εκτέλεση υπηρεσίας του παρόντος από το προσωπικό του Π.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1993 (Α’ 75), περί των οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί περιπολίες σε δασικές περιοχές, εφαρμόζεται και για την εκτέλεση υπηρεσίας του παρόντος από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, στο διατιθέμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων καταβάλλεται, κατ’ εξαίρεση, και η ειδική αποζημίωση εργασίας σε νυχτερινές ώρες σύμφωνα με την υποπερ. β της περ. Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017. Η δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσης του προσωπικού, οι οποίοι ενισχύονται για τον σκοπό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται κατόπιν βεβαίωσης που εκδίδεται από το Ε.Κ.Α.Β. ή το Κέντρο Υγείας ή το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

5. Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του Ε.Κ.Α.Β. και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και οι οικείοι Ο.Τ.Α. μεριμνούν για την εξασφάλιση καταλύματος για το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό και βαρύνονται, αντιστοίχως, με κάθε σχετική δαπάνη. Η σχετική δαπάνη δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά διανυκτέρευση με απόδοση λογαριασμού.

Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 5 Ιουλίου 2023.

 

 

Σχετικά θέματα

Απόψεις