Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Φρένο σε ανοιχτό διαγωνισμό του ΥΠΕΞ

Φρένο έβαλε, με απόφασή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο στο αποτέλεσμα δι­αγωνισμού που «έτρεξε» το υπουργείο Εξωτερικών και τελικά κατέληξε σε..

Φρένο έβαλε, με απόφασή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο στο αποτέλεσμα δι­αγωνισμού που «έτρεξε» το υπουργείο Εξωτερικών και τελικά κατέληξε σε σύμβαση – δώρο για τρία πρόσωπα.

Τα εν λόγω πρόσωπα – δύο πρώην διπλωμάτες και ένας πρώην αρχη­γός της Ελληνικής Αστυνομίας – πρόλαβαν, λίγες μέρες πριν από την έναρξη των διαδικασιών, να συστήσουν εταιρεία, να διεκδικήσουν και τελικά να κερδί­σουν την «ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης προξενικών αρχών και προξενικών γραφείων χορήγησης visa» χωρίς να έχουν την απαιτού­μενη εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το προ­σωπικό για να εκτελέσουν ένα τέτοιο έργο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο (πράξη 289/2016), στις  22 Νοεμβρίου, αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή σχεδίου σύμβα­σης με την εταιρεία Global Visa Center World Hellas, η οποία, όπως είπαμε, είχε συσταθεί λίγες μόλις μέ­ρες πριν ξεκινήσει η διαδικα­σία του διαγωνισμού από τους πρώην πρέσβεις  Δημήτριο Πλατή και Ιωάννη  Αλέξιο Ζέππο καθώς και τον πρώ­ην αρχηγό της Αστυνομί­ας Ελευθέριο Οικονό­μου.

Οι λόγοι με τους οποί­ους το Ελεγκτικό Συνέδριο στηρίζει την απόφασή του συνοψίζονται ως εξής:

♦  Είναι εταιρεία νεοσυστα­θείσα (στις 21.7.2015).

♦  Έχει μικρό μετοχικό κεφά­λαιο (24.000 ευρώ).

♦ Δεν έχει υποβάλει ισολο­γισμούς.                                                             

♦  Δανείζεται μέσα και προ­σωπικό για να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο που «κέρδισε» στον διαγωνισμό.

Ο ανοιχτός διαγωνισμός, με λίγα λόγια, προ­κηρύχθηκε με την απόφαση του ΥΠΕΞ 085/ ΓΕΝ/ΑΣ/10611/ 30.6.2015. Λίγες μέρες αρ­γότερα, στις 21.7.2015, δύο πρώην διπλωμά­τες και ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. ιδρύουν την εταιρεία για να λάβουν μέρος σε έναν δι­αγωνισμό που αφορά παροχή έργου υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων, ό­πως είναι η λειτουργία του «δικτύου» των ελ­ληνικών διπλωματικών αποστολών παγκοσμί­ως μεταξύ τους, με την κεντρική υπηρεσία κα­θώς και με το σύστημα Σένγκεν.

Στον διαγωνισμό πήραν μέρος – εκτός από τη νεοσυσταθείσα Global Visa Center World Hellas – πέντε ακόμη εταιρείες, όλες σχετικές με το αντικείμενο και με τις κατάλληλες τε­χνικές υποδομές και το προσωπικό. Μάλιστα η μια από αυτές, η UF Services UK LTD, είναι γιγαντιαία σε παγκόσμιο επί­πεδο και αυτή η οποία «τρέχει» μέχρι σήμερα το ελληνικό δίκτυο.   Παρ’  όλα αυτά,  ύστερα από αλλεπάλληλες    ενστάσεις   των   ενδια­φερόμενων ανταγω­νιστών,  τη   δουλειά κέρδισε ύστερα από δύο προσφυγές και μία αναπο­μπή η νεοσυσταθείσα, χωρίς εμπειρία και καμία τεχνική υποδομή εταιρεία.

Σκανδαλώδες αποτέλεσμα

Το τελικό αποτέλεσμα προκάλεσε την αντίδραση των υπόλοιπων εταιρει­ών, οι οποίες κινητοποιήθηκαν με όποια δυνατότητα είχαν προκειμένου να ερευνηθούν οι διαδικασί­ες που ακολουθήθηκαν κατά την εξέλιξη του δι­αγωνισμού. Στελέχη του ΥΠΕΞ, μιλώντας στο «Ποντίκι» για τον διαγω­νισμό, κάνουν λόγο για «μεθόδευση» η οποία υιοθετήθηκε προκειμένου η δουλειά (που συ­νεπάγεται κύκλο εργασιών δεκάδων εκατομ­μυρίων ετησίως) να καταλήξει στη συγκεκρι­μένη εταιρεία.

Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, καθώς και η αίσθηση ότι πρόκειται για έναν διαγωνισμό με σκανδαλώδη κατάληξη, οδήγησε στην πα­ρέμβαση της Δικαιοσύνης, η οποία ερεύνησε τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού. Αποτέ­λεσμα της εν λόγω έρευνας ήταν και η απόφα­ση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ουσιαστικά ακυρώνεται ο διαγωνισμός.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προ­φανώς δεν ικανοποίησε το υπουργείο Εξωτε­ρικών και, όπως πληροφορείται – αλλά… δεν θέλει να πιστέψει – το «Π», ο υπουργός ζήτησε (από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη) την αναθε­ώρησή της…

Τα γνωστά «μυστικά» του υπουργείου

Υπάρχουν κάποια «μυστικά» γνωστά στους παροικούντες το… ΥΠΕΞ.

♦ Πρώτον, η λειτουργία «μηχανι­σμών» και «συστημάτων» πανίσχυ­ρων, που επιβιώνουν και διαιωνίζουν το «δικαίωμά» τους να λύνουν και να δένουν στο υπουργείο ανεξάρτητα από την πολιτική ηγεσία. Τα συστή­ματα αυτά (παντός πολιτικού και­ρού) μοιράζουν πόστα, προωθούν καριέρες και «βυσματώνονται» σε κάθε πολιτική ηγεσία.

♦ Δεύτερον, μια σοβαρή «μπίζνα», που αποφέρει προς διανομή τεράστι­ες ποσότητες «μαύρου» χρήματος, είναι οι χορηγήσεις από τις ελληνικές προξενικές αρχές του εξωτερικού θε­ωρήσεων εισόδου (visa) στη χώρα.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στελε­χών του ΥΠΕΞ που έχουν πιαστεί με τη «γίδα στην πλάτη». Υπ’ αυτήν την έννοια οι ανάγκες ανα­βάθμισης της μηχανοργάνωσης των προξενικών αρχών και η διασύνδεσή τους είναι κάτι παραπάνω από ανα­γκαία και ο διαγωνισμός, που ουσι­αστικά ξεκίνησε επί υπουργίας του Ευ. Βενιζέλου στο ΥΠΕΞ και ολοκλη­ρώθηκε – όπως ολοκληρώθηκε – επί υπουργίας Ν. Κοτζιά είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση του συστήματος. Αυτό που δεν ήταν απαραίτητο να επιβεβαιωθεί είναι η ισχύς του «συ­στήματος» και η υποταγή της πολι­τικής ηγεσίας του υπουργείου στις επιθυμίες του.

Πηγή: topontiki.gr

Σχετικά θέματα

Απόψεις