Just in

Όλα τα νέα
Imerodromos logo
 

Η τροπολογία Μητσοτάκη είναι παγίδα για τους καλλιτέχνες

Μπροστά στην κλιμάκωση του αγώνα του καλλιτεχνικού κόσμου (48ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία, ομαδική παραίτηση καθηγητών Ανώτερης Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου), ο πανικόβλητος Μητσοτάκης προώθησε τροπολογία-θανάσιμη παγίδα για τους καλλιτέχνες -- Παραμένει σε ισχύ το ΠΔ 85/2022! – (από Eksegersi.gr)

 Από eksegersi.gr

Μπροστά στην κλιμάκωση του αγώνα του καλλιτεχνικού κόσμου (48ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία, ομαδική παραίτηση καθηγητών Ανώτερης Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου), ο πανικόβλητος Μητσοτάκης προώθησε τροπολογία-θανάσιμη παγίδα για τους καλλιτέχνες στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ — ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ», ευελπιστώντας να κάμψει τον αγώνα τους και να τους διασπάσει.

Παραθέτουμε την τροπολογία για να τη σχολιάσουμε στη συνέχεια:

Αρθρο 1

Αποδοχές καλλιτεχνικού προσωπικού – Αντικατάσταση περ. α΄  παρ. 6 άρθρου 22 ν.4354/2015 — Μεταβατική διάταξη

1.– Η περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’176) αντικαθίσταται ως εξής:

«6.α. Οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού:

α) των ΟΤΑ. και των εποπτευομένων νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

β) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,

καθώς και οι ειδικότητες του καλλιτεχνικού προσωπικού που υπάγονται στο παρόν, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το άρθρο 103 του ν.4483/2017 (Α’107), καθώς και τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) παραμένουν σε ισχύ.»

2.– Κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επί τη βάσει της Περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής π.δ. 85/2022 ως προς την απασχόληση καλλιτεχνών στο Δημόσιο

Εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του π.δ. 85/2022 (Α 232) η απασχόληση καλλιτεχνών για την παροχή αμιγώς καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Το βασικότατο, κύριο σημείο της τροπολογίας εντοπίζεται στο άρθρο 2 και αφορά το γεγονός ότι το κατάπτυστο ΠΔ 85/2022 παραμένει σε ισχύ. Δηλαδή τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κατηγορία ΔΕ και επομένως τα πτυχία των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για αυτές, εξακολουθούν να θεωρούνται ισότιμα με το απολυτήριο Λυκείου.

Γι’ αυτό και υπογραμμίζεται η έκφραση «Εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του π.δ. 85/2022 (Α 232)…» και δεν αναφέρεται ρητά ότι το ΠΔ καταργείται ή ότι τροποποιείται με την κατάργηση των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων ως ΔΕ και με την κατάταξή τους στην κατηγορία ΤΕ.

Δεύτερον, η διατύπωση «παροχή αμιγώς καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημοσίου» δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά και στενεύει πολύ το έργο των καλλιτεχνών και τελικώς υποβιβάζει τα πτυχία τους. Γιατί οι καλλιτέχνες δεν ανεβάζουν μόνο θεατρικές παραστάσεις ή παραστάσεις χορού, αλλά προσφέρουν και εκπαιδευτικό έργο στα καλλιτεχνικά σχολεία.

Απόδειξη του γεγονότος ότι παραμένει σε ισχύ το ΠΔ 85/2022, όσον αφορά την κατάταξη των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων στην κατηγορία ΔΕ, είναι και το ότι στο άρθρο 1 γίνεται αναφορά ότι παραμένουν σε ισχύ μόνο το άρθρο 103 του ν. 4483/2017 (Α’107), καθώς και τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Τα άρθρα αυτά αναφέρονται στους Μουσικούς, οι οποίοι και με το ΠΔ 85/2022 κατατάσσονται στην κατηγορία ΤΕ. Αντίθετα δεν αναφέρεται πουθενά ότι παραμένει σε ισχύ ακόμη και η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ (άρθρο 79 του Ν. 4481/2017, ΦΕΚ 100/Α/20-7-17), σύμφωνα με την οποία οι τίτλοι σπουδών των Ανώτερων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης αναγνωρίστηκαν ως ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν τα ΤΕΙ  έως τις 10/6/2003, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών να έχουν αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).

Δηλαδή όλοι οι τίτλοι σπουδών των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών, ακόμη και αυτοί που αποκτήθηκαν μέχρι 10/6/2003, ανήκουν με την τροπολογία Μητσοτάκη στην κατηγορία ΔΕ, όπως ορίζει το ΠΔ 85/2022.

Τρίτον ακόμη και τα μισθολογικά των καλλιτεχνών – με εξαίρεση αυτά των Μουσικών που κατατάσσονται στην κατηγορία ΤΕ και προσλαμβάνονται σε φορείς του δημοσίου με μισθολογικά κλιμάκια και αμοιβές του ενιαίου μισθολόγιου (ν. 4472/2017 άρθρα 146 έως 149), παραπέμπονται σε ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού. Δίνεται δηλαδή λευκή επιταγή στους υπουργούς και την αντίστοιχη κυβέρνηση να καθορίσουν αυτοί το περιεχόμενο της Κοινής Απόφασης.

Οσον αφορά δε, τη «δέσμευση» Μητσοστάκη για ίδρυση δημόσιων, πανεπιστημιακού επιπέδου, σπουδών στις παραστατικές τέχνες…. το 2025 έτσι και ξαναβγεί κυβέρνηση η ΝΔ, με αυτόν βεβαίως-βεβαίως επικεφαλής, νομίζουμε ότι είναι περιττό να τη σχολιάσουμε. Η κυβέρνηση των α(χ)ρίστων έχει δώσει άπειρα δείγματα γραφής για το πώς πατάει στο λαιμό την εργαζόμενη κοινωνία και για το πώς αντιμετώπισε τον καλλιτεχνικό κόσμο καθόλη τη διάρκεια της θητείας της.

Μετά από όσα εκθέσαμε, είναι για μας φανερό, ότι ο καλλιτεχνικός κόσμος δεν πρέπει να κάνει βήμα πίσω. Να μην πατήσει την πεπονόφλουδα της τροπολογίας και να εντείνει τον αγώνα του.

 

Σχετικά θέματα