Χωρίς κατηγορία

Απόφαση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το μεταναστευτικό

1. Η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι τραγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της να εμποδίσει περαιτέρω απώλειες ζωών στη θάλασσα και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της ανθρωπιστικής κρίσης που έχουμε μπροστά μας, σε συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Άμεση προτεραιότητά μας είναι να μη χαθούν και άλλες ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα.

2. Αποφασίσαμε, συνεπώς, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στη θάλασσα, να καταπολεμήσουμε τους διακινητές, να εμποδίσουμε τις παράνομες μεταναστευτικές ροές και να εντείνουμε την εσωτερική αλληλεγγύη και ευθύνη. Δεδομένου ότι η αστάθεια της κατάστασης στη Λιβύη δημιουργεί ιδεώδες περιβάλλον για τις εγκληματικές δραστηριότητες των διακινητών, θα υποστηρίξουμε ενεργά όλες τις προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας στη Λιβύη. Θα καταβάλουμε επίσης μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και της αστάθειας ως βασικών παραγόντων που ευνοούν τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων στη Συρία.

3. Δεσμευόμαστε σήμερα στα ακόλουθα:

Ενίσχυση της παρουσίας μας στη θάλασσα

α) θα ενισχύσουμε ταχέως τις επιχειρήσεις της ΕΕ «Τρίτων» και «Ποσειδών» με τουλάχιστον τριπλασιασμό των χρηματοδοτικών πόρων προς το σκοπό αυτό κατά το 2015 και το 2016 και θα αυξήσουμε τα υπάρχοντα μέσα, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο της εντολής του FRONTEX. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από τα κράτη μέλη και οι οποίες θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτού του στόχου εντός των επόμενων εβδομάδων,

Καταπολέμηση των διακινητών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

β) θα εξαρθρώσουμε τα δίκτυα των διακινητών, θα προσαγάγουμε τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης και θα δεσμεύσουμε τα περιουσιακά τους στοιχεία, με ταχεία δράση των αρχών των κρατών μελών σε συνεργασία με την ΕΥΡΩΠΟΛ, τον FRONTEX, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και την EUROJUST, καθώς και με αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και αστυνομική συνεργασία με τρίτες χώρες,

γ) θα αναλάβουμε συστηματικές προσπάθειες αναγνώρισης, κατάληψης και καταστροφής σκαφών προτού χρησιμοποιηθούν από τους διακινητές,

δ) ταυτόχρονα, η Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται να αρχίσει αμέσως προετοιμασίες για μια πιθανή επιχείρηση ΚΠΑΑ προς αυτόν το σκοπό,

ε) θα αξιοποιήσουμε την ΕΥΡΩΠΟΛ προκειμένου να εντοπίσουμε και να ζητήσουμε να αφαιρεθεί το διαδικτυακό περιεχόμενο που χρησιμοποιούν οι διακινητές για να προσελκύουν μετανάστες και πρόσφυγες, σύμφωνα με τα εθνικά συντάγματα,

Αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών

στ) θα ενισχύσουμε την υποστήριξή μας, μεταξύ άλλων προς την Τυνησία, την Αίγυπτο, το Σουδάν, το Μάλι και τον Νίγηρα, θα επιβλέπουμε και θα ελέγχουμε τα χερσαία σύνορα και τις οδούς με σκοπό την παρεμπόδιση της ενδεχόμενης πρόσβασης μεταναστών στις ακτές της Μεσογείου, με βάση τις ήδη διεξαγόμενες επιχειρήσεις ΚΠΑΑ στην περιοχή καθώς και τα πλαίσια περιφερειακής συνεργασίας (διαδικασίες του Ραμπάτ και του Χαρτούμ)· θα ενισχύσουμε το διάλογο με την Αφρικανική Ένωση σε όλα τα επίπεδα ως προς όλα αυτά τα θέματα,

ζ) θα ενισχύσουμε την πολιτική μας συνεργασία με τους Αφρικανούς εταίρους, σε όλα τα επίπεδα, για να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της παράνομης μετανάστευσης και να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Η ΕΕ θα θέσει τα θέματα αυτά στην Αφρικανική Ένωση και τις βασικές ενδιαφερόμενες χώρες και θα προτείνει τη διεξαγωγή διάσκεψης κορυφής στη Μάλτα με τις χώρες αυτές κατά τους επόμενους μήνες,

η) θα εντείνουμε τη συνεργασία με την Τουρκία ενόψει της κατάστασης στη Συρία και το Ιράκ,

θ) θα τοποθετήσουμε Ευρωπαίους αξιωματικούς συνδέσμους για θέματα μετανάστευσης σε βασικές χώρες με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, το συντονισμό με τους εθνικούς αξιωματικούς συνδέσμους και την άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές,

ι) θα συνεργαστούμε με τους περιφερειακούς εταίρους για την οικοδόμηση ικανοτήτων διαχείρισης των θαλάσσιων συνόρων και διεξαγωγής επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης,

ια) θα δρομολογήσουμε προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας για τη Βόρειο Αφρική και το Κέρας της Αφρικής,

ιβ) θα καλέσουμε την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να αξιοποιήσουν κάθε μέσο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας και της εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες, για την προώθηση της επανεισδοχής των χωρίς άδεια οικονομικών μεταναστών στις χώρες καταγωγής και διέλευσης, σε στενή συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης,

ιγ) με σεβασμό του δικαιώματος ασύλου, θα θεσπίσουμε νέο πρόγραμμα επιστροφών για την ταχεία επιστροφή των παράνομων μεταναστών από τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, το οποίο θα συντονίζεται από τον FRONTEX,

Ενίσχυση της εσωτερικής αλληλεγγύης και ευθύνης

ιδ) θα προβούν όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη στην ταχεία και πλήρη μεταφορά και την αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, διασφαλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας,

ιε) θα αυξήσουμε την παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής και θα εξετάσουμε επιλογές για την οργάνωση εθελοντικού μηχανισμού μετεγκατάστασης μεταξύ όλων των κρατών μελών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

ιστ) θα αναπτύξουμε ομάδες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής για την κοινή εξέταση των αιτήσεων ασύλου, συμπεριλαμβανομένων της καταχώρησης και της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων,

ιζ) θα θεσπίσουμε ένα πρώτο πιλοτικό εθελοντικό σχέδιο επανεγκατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ, βάσει του οποίου θα προσφέρονται θέσεις στα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας.

4. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα αναλάβουν αμέσως δράση για την πλήρη υλοποίηση των κατευθυντήριων αυτών γραμμών. Η Προεδρία και η Επιτροπή θα παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα χάρτη πορείας με το πρόγραμμα εργασιών έως τον Ιούνιο.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο συστημική και γεωγραφικά ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς τη μετανάστευση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με την κατάσταση και θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των κατευθυντήριων αυτών γραμμών. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλουν σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

(Επισκέψεις: 50 φορές, όπου 1 ημερήσιες)
Ημεροδρόμος

Ημεροδρόμος

Send this to a friend